آفت چیست

افت ها موجودات زنده ای هستند که ضرر های اقتصادی یا بهداشتی رو برای انسان دارند.منشاء افت ها ممکن است نباتی یا حیوانی باشد.افت ها با منش...

ادامه مطلب